Thái Bình: Công bố thủ tục hành chính được trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã

Ngày 12/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1131/QĐ-UBND và Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 
  • Tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấpTiến tới bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Mục tiêu xây dựng nông thôn mớiMục tiêu xây dựng nông thôn mới
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
 
 
Công tác hoà giải ở cơ sở là một loạt hoạt động mang tính chất xã hội tự quản, đã tồn tại từ lâu đời và trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.  Các văn bản phap luật về hoà giải đã được ban hành từ rất sớm, ngay từ ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà như Sắc lệnh số 13/SL ngày  24/01/1946, Sắc lệnh số 51/SL ngày 17/4/1946, trong đó Ban Tư pháp xã có nhiệm vụ hoà giải tất cả các việc về dân sự, thương sự và phạt vi cảnh. Công tác hoà giải ở cơ sở từng thời gian được củng cố, duy trì và phát triển. Đặc  biệt Hiến pháp năm 1992 đã ghi nhận vai trò của công tác hoà giải ở cơ sở tại Điều 127: “ Ở cơ sở, thành lập các tổ chức thích hợp của nhân dân để giải quyết những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật” 
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập