Sở Tư pháp: Phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg, Sở Tư pháp đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp được giao chủ trì Đề án "Tăng cường công tác PBDGPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.

 
  • Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyếnCuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức, công chức và nhân dân về nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam; ngày 06/5/2015, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (Đề án) trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 
Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg, Sở Tư pháp đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp được giao chủ trì Đề án "Tăng cường công tác PBDGPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.
 
Rà soát văn  bản quy phạm pháp luật (QPPL) là việc xem xét lại các văn bản QPPL đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước để xử lý bằng các hình thức thích hợp như  sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành, đồng thời kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản mới để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội.
The Web Part has timed out.
Số lượt truy cập