• Lấy ý kến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)Lấy ý kến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
  • Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến PhápCuộc thi viết tìm hiểu Hiến Pháp
  • Kỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt NamKỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
 
Ngày 10/3/2015, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015 (Sau đây gọi tắt là Thông tư 03). Theo đó, Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Sau đây gọi tắt là Thông tư 13).
Thực hiện chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, ngày 09/02/2015, tại Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở xã Đông Thọ - Thành phố Thái Bình, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh số 16/2011/PL-UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”, Luật Giao thông đường bộ. 
 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng là một trong những văn kiện đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xác định Chi bộ là nòng cốt, gốc rễ, là nơi triển khai, cụ thể hóa đường lối của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của Đảng tại cơ sở.
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập