Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình kí kết chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022

Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL),
tư vấn pháp luật ( TVPL) cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022;  ngày 13/4/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình đã kí kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, TVPL cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới
trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh.

 
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Mục tiêu xây dựng nông thôn mớiMục tiêu xây dựng nông thôn mới
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (Đề án) và Quyết định số 404/QĐ-BTP ngày 08/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018; ngày 10/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Đề án này trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018.
 
 
 
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập