Sở Tư pháp: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật ngày :24/08/2017
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch công tác năm 2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp; ngày 21/8/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Hội nghị được quán triệt những nội dung cơ bản của 03 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
Thông qua Hội nghị, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.
Thành Trung

 

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập