Thông báo lựa chọn Luật sư

Cập nhật ngày :23/11/2018

 

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn Luật sư
 


 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là Thông tư 08);
Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình (Trung tâm) tổ chức lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), cụ thể như sau:
1. Số lượng luật sư dự kiến lựa chọn: Từ 01 - 02 luật sư.
2. Điều kiện ký hợp đồng thực hiện TGPL
- Đáp ứng tiêu chuẩn của luật sư theo Điều 10 Luật Luật sư năm 2006.
- Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư.
- Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động.
- Tâm huyết, nhiệt tình với hoạt động trợ giúp pháp lý.
3. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ
Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn được ban hành theo Quyết định số 68/QD-TGPL ngày 23/11/2018 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình (đính kèm)
4. Yêu cầu về hồ sơ: 01 bộ gồm:
- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký hợp đồng lao động đồng ý cho luật sư tham gia ký hợp đồng thực hiện TGPL (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao có chứng thực Thẻ luật sư;
- Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng, số vụ việc thành công, kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
a) Thời gian nhận hồ sơ :
Từ ngày 23/11/2018 đến hết ngày 12/12/2018.
b) Địa điểm nhận hồ sơ :
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 0227.3740.516
c) Cách thức nộp hồ sơ :
Luật sư nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về Trung tâm. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính.
6. Dự thảo hợp đồng thực hiện TGPL: (theo mẫu đính kèm).

1. Mẫu đề nghị ký hợp đồng

2. Mẫu hợp đồng thực hiện TGPL

3. QĐ ban hành Cách thức, tiêu chí đánh giá LS

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập