Chuẩn tiếp cận pháp luật

Nội dung tiêu chí đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định được ban hành trên cơ sở kế thừa nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, đảm bảo tiếp thu có chọn lọc những nội dung hợp lý, khả thi và bổ sung những quy định phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Thái Bình: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Nhà nước có cơ chế bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền được thông tin về pháp luật, quyền được tiếp cận pháp luật và sử dụng pháp luật, điều này đã được thể hiện trong nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp từ Trung ương đến địa phương và cũng được thể hiện trong Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân.

Thái Bình: Công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 25/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND công nhận xã, phường, thị trấn, huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014.

Thái Bình: Họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp.

“115/286 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 1/8 huyện, thành phố đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định… “ là kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Từ việc thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg tại Thái Bình cần sớm bổ sung Quy định chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở vào bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Thái Bình thực hiện Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở.

Hướng dẫn thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc chọn Thái Bình là 1 trong 5 tỉnh thực hiện chỉ đạo điểm về xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 3175/BTP-PBGDPL ngày 18/7/2014 Hướng dẫn thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập