Văn bản, chính sách mới

Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày 15/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Hướng dẫn về một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL

Ngày 28/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTP về một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL

Tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Nghị định về nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

Chế độ đãi ngộ người Việt Nam có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ đãi ngộ người Việt Nam có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài

Thái Bình: Ban hành Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND kèm theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP: quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập