Quy định chung đối với Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Cập nhật ngày :08/03/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

Theo Nghị định này, Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có cơ chế phối hợp của bộ, ngành, trong đó Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, đầu mối; xúc tiến thương mại xuất khẩu, nhập khẩu liên kết giữa các bộ, ngành; liên kết giữa các ngành hàng hoặc giữa các địa phương; triển khai thông qua các đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do cơ quan có thẩm quyền quy định quyết định, được ngân sách nhà nước hỗ trợ; đơn vị chủ trì đề án phải là các tổ chức có uy tín, mang tính đại diện và phải có năng lực tổ chức.
Mục tiêu của Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại nhằm góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương; ứng phó kịp thời, hiệu quả với những phản ứng, biến đổi của thị trường xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo nguyên tắc, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện đề án tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương.
Các đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước để thực hiện các đề án xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; có trách nhiệm đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. Đồng thời, hỗ trợ đơn vị tham gia thông qua đơn vị chủ trì thực hiện của Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm huy động phần kinh phí ngoài phần kinh phí đã được Nhà nước hỗ trợ để triển khai chương trình.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập