Thái Bình: Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật ngày :02/01/2018
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 28/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 3491/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018.

 

Quyết định quy định cụ thể đối tượng và phạm vi rà soát là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 nhằm phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc ban hành mới, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật;
Nội dung tại Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Kế hoạch phân công các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hoàn thành việc rà soát và báo cáo kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 10/01/2019.
Trong Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp huyện: Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát văn bản theo đúng quy định;
Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát văn bản theo đúng quy định và thực hiện chế độ báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền.
Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát và xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./.

Nguyễn Yến

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập