Thái Bình: Triển khai công tác Tư pháp năm 2018

Cập nhật ngày :08/01/2018
Ngày 05/01/2018, Sở Tư pháp Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018. Đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị.

 

Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tư pháp đã triển khai kịp thời, đồng bộ và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác tư pháp. Chất lượng công tác thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL ngày càng được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính được triển khai đồng bộ, có chất lượng. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng trình tự, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Công phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường tập trung đến mọi đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; đồng thời, đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Ban Chỉ đạo các Chương trình, Đề án về công tác PBGDPL. Công tác quản lý nhà nước về luật sư, giám định, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp vẫn còn số hạn chế, bất cập, như: Thời gian dành cho việc nghiên cứu thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn ít, cơ quan thẩm định chưa có điều kiện đi sâu tìm hiểu kỹ nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của văn bản thẩm định. Công tác quản lý nhà nước về công tác bổ trợ tư pháp còn bất cập. Chế độ báo cáo, thống kê của một số cơ quan, đơn vị và địa phương không đúng thời gian, chưa chính xác, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tổng hợp, tham mưu phục vụ, chỉ đạo điều hành.
Cũng tại Hội nghị Lãnh đạo Sở tư pháp đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 38 cá nhân đã có thành tích trong công tác tư pháp năm 2017.
Trong năm 2018, Ngành Tư pháp Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các nghị quyết Hội nghị Trung ương IV, V và VI khóa XII; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân. Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, các Bộ luật, Luật mới ban hành có hiệu lực thi hành; Triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương về hoạt động Luật sư, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp; triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước; Tăng cường công tác cải cách hành chính 2018, kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc các Quy chế làm việc của Sở, Quy chế văn hóa công sở; thực hiện chính sách tinh giản biên chế ;Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh phát động, đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phòng trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.
Tô Hoàng
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập