Sở Tư pháp Thái Bình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật ngày :12/01/2018
Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ngày 12/01/2018, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Tham dự hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.
Sau hội nghị này, mỗi đảng viên, công chức, viên chức của Sở Tư pháp tiếp tục tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân./.
Thành Trung
 

 

 

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập