Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật ngày :29/01/2018
Ngày 26/01/2018, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

 

Năm 2017, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Toàn tỉnh đã tổ chức được 3.958 buổi tuyên truyền pháp luật cho 411.651 lượt người tham dự. Các cơ quan, đơn vị cơ bản đã chủ động triển khai công tác PBGDPL thuộc trách nhiệm, phạm vi của ngành, đơn vị được giao. Nội dung tuyên truyền đã được quan tâm xác định có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền.
Tuy nhiên, trong năm qua, hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp và công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn có một số tồn tại, hạn chế như: Một số thành viên Hội đồng chưa chủ động thực hiện trách nhiệm được giao; đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện công tác PBGDPL luật từ tỉnh đến cơ sở còn ít; việc đầu tư kinh phí, phương tiện phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới; chế độ đãi ngộ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL còn hạn chế…
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được thông qua Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 của UBND tỉnh và đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên yêu cầu: Sở Tư pháp tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của thành viên Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch trong thời gian sớm nhất; các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền sát thực và phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của từng đối tượng tuyên truyền; tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018, gửi Sở Tư pháp tổng hợp và tổ chức thực hiện./.
Hồng Trần
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập