Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh Thái Bình kỳ 2014-2018

Cập nhật ngày :05/03/2018
Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, ngày 26/02/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 588/QĐ - UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh Thái Bình kỳ 2014-2018.

 

Quyết định đã xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản; bảo đảm công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật;
Kế hoạch quy định cụ thể phạm vi, đối tượng hệ thống hóa văn bản là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhưng chưa có hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến hết ngày 31/12/2018 thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Tại Kế hoạch quy định cụ thể trách nhiệm của các Sở, ban, ngành trong việc chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình.
Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra kết quả rà soát; xây dựng báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh tỉnh kỳ 2014-2018 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp./.

Nguyễn Yến

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập