Sở Tư pháp: Tuyên truyền pháp luật tại Hồng Giang và Phong Châu – Đông Hưng

Cập nhật ngày :28/09/2018
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 27/9/2018, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Hồng Giang và Phong Châu, huyện Đông Hưng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 như: Nguyên tắc bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường; quy định về hoạt động bảo vệ môi trường trong một số lĩnh vực cụ thể như bảo vệ môi trường biển đảo, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí; bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn, bảo vệ môi truờng trong hoạt động sản xuất, khai thác khoáng sản…
          Ngoài ra, hội nghị cũng tổ chức triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018. Theo đó, Luật gồm 09 Chương, 08 Mục, 68 Điều, trong đó nội dung bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của Việt Nam.
          Hồng Trần
 
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập