Ngày Pháp luật

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

Ngày 07/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Thành công từ cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã phổ biến sâu rộng nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động. Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp.

Thái Bình: Tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

“Triển khai thi hành Hiến pháp dưới nhiều hình thức đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó, tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng khắp, là một hình thức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và người Việt Nam ở nước ngoài…” Là một trong những đánh  giá về kết quả cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập