Nghiên cứu, trao đổi

Một số điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009.
So với Luật TNBTCNN năm 2009 (Luật năm 2009), Luật TNBTCNN năm 2017 (Luật năm 2017) có những điểm mới cơ bản sau:

Một số vấn đề về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sau một năm triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm

Ngày 22/6/2015 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, ngày 14/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua hơn một năm triển khai thi hành Luật và Nghị định trên địa bàn tỉnh Thái Bình công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) cấp tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.

Mở rộng đối tượng để việc thực hiện quyền trợ giúp pháp lý được toàn diện hơn

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) với 100% số đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Một số vấn đề về công tác xây dựng, thẩm định Nghị Quyết, Quyết định quy phạm pháp luật

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (VBQPPL) thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật là một hoạt động, một giai đoạn của quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL nhằm đảm bảo chất lượng, nội dung, hình thức của dự thảo trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Vấn đề đặt họ, tên cho cá nhân trong pháp luật Việt Nam

Quyền có họ, tên là một quyền nhân thân được ghi nhận tại Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc xác định họ và tên của cá nhân đã được quy định cụ thể và rõ ràng hơn so với trước đây nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền. Tuy nhiên trên thực tiễn đã có những vướng mắc ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và cơ chế áp dụng pháp luật. Bài viết nhằm phân tích và bình luận những quy định của pháp luật về vấn đề đặt họ, tên cho cá nhân, đồng thời, bài viết đưa ra những giải pháp pháp lý nhằm giải quyết những vướng mắc trên thực tế.

Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, có những nội dung bao gồm các quy định về những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và những vấn đề mới cơ bản khác. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu phân tích những nội dung cơ bản về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Giao kết hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng

Thực hiện hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Đối với hợp đồng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thỏa thuận, chỉ được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý.

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập