Nghiên cứu, trao đổi

Một số khó khăn trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Rà soát văn  bản quy phạm pháp luật (QPPL) là việc xem xét lại các văn bản QPPL đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước để xử lý bằng các hình thức thích hợp như  sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành, đồng thời kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản mới để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Xác định thời điểm và địa điểm mở thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam

Thừa kế là một hiện tượng xã hội hình thành từ việc một người chết có để lại tài sản và quá trình dịch chuyển tài sản đó cho những người khác, được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Thời điểm mở thừa kế và địa điểm mở thừa kế luôn là những quy định không thể thiếu trong chế định pháp luật về thừa kế. Do vậy, việc xác định chính xác thời điểm và địa điểm mở thừa kế có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định người thừa kế, di sản thừa kế, vấn đề hiệu lực của di chúc, xác định thời hiệu khởi kiện về thừa kế cũng như xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân.

Một số điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009.
So với Luật TNBTCNN năm 2009 (Luật năm 2009), Luật TNBTCNN năm 2017 (Luật năm 2017) có những điểm mới cơ bản sau:

Một số vấn đề về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sau một năm triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm

Ngày 22/6/2015 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, ngày 14/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua hơn một năm triển khai thi hành Luật và Nghị định trên địa bàn tỉnh Thái Bình công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) cấp tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.

Mở rộng đối tượng để việc thực hiện quyền trợ giúp pháp lý được toàn diện hơn

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) với 100% số đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Một số vấn đề về công tác xây dựng, thẩm định Nghị Quyết, Quyết định quy phạm pháp luật

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (VBQPPL) thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật là một hoạt động, một giai đoạn của quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL nhằm đảm bảo chất lượng, nội dung, hình thức của dự thảo trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Vấn đề đặt họ, tên cho cá nhân trong pháp luật Việt Nam

Quyền có họ, tên là một quyền nhân thân được ghi nhận tại Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc xác định họ và tên của cá nhân đã được quy định cụ thể và rõ ràng hơn so với trước đây nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền. Tuy nhiên trên thực tiễn đã có những vướng mắc ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và cơ chế áp dụng pháp luật. Bài viết nhằm phân tích và bình luận những quy định của pháp luật về vấn đề đặt họ, tên cho cá nhân, đồng thời, bài viết đưa ra những giải pháp pháp lý nhằm giải quyết những vướng mắc trên thực tế.

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập