Câu hỏi:
Nội dung Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Trả lời:
  • Chào bạn!

    Thông tin bạn cần tìm bạn có thể tra cứu và tải về tại địa chỉ: https://sotuphap.thaibinh.gov.vn/tin-tuc/quan-ly-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-so-83-qd-ubnd-ve-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-.html

    Trân trọng!

    27/07/2021  |  Sở Tư pháp đã phản hồi