Câu hỏi:
Làm bản Lý Lịch tư pháp mẫu số 2 cho người trong nước
Trả lời:
  • Chào bạn!

    Bạn có thể tìm hiểu yêu cầu của bạn tại thủ tục hành chính như sau: https://dichvucong.thaibinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=17668

    Trận trọng!

    19/01/2022  |  Sở Tư pháp đã phản hồi