Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-UB ngày 27/2/1982 của UBND tỉnh Thái Bình, trước năm 1982 là Ban Pháp chế trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thái Bình giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trong phạm vi tỉnh Thái Bình. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ liên hệ: Số 6 - Phố Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.

Số điện thoại: 0227.3731.784 - Fax: 0227.3731.784

Email: sotuphap@thaibinh.gov.vn

dsad