A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP THÁI BÌNH TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐẢNG NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Đảng bộ Sở Tư pháp Thái Bình có 7 chi bộ với 59 đảng viên, trong những năm qua, Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các nhiệm vụ chính trị được triển khai khá đồng bộ, kịp thời trên tất cả các lĩnh vực; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đã đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đạt được những thành tích đó là do Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng đảng và xác định đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

 

Từng bước đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác tư tưởng của Đảng bộ luôn được các cấp ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng bộ Sở Tư pháp thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường, quan điểm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, bằng nhiều hình như: Tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước qua hội nghị đảng bộ; thông qua sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; trang bị tài liệu, sách báo, bản tin nội bộ; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của cấp trên, địa phương, của ngành để bổ sung kiến thức lý luận và thực tiễn sinh động cho cán bộ, đảng viên.
Công tác tuyên giáo cũng được Đảng ủy chú trọng và triển khai thực hiện. Đảng ủy Sở đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng và tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận các hội nghị Trung ương Khóa XI, tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, từ đó động viên, giáo dục mọi người làm theo, hăng say phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, đấu tranh với mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, hách dịch, quan liêu; thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; xây dựng Đảng bộ, cơ quan Sở Tư pháp trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nhằm đánh giá tình hình tư tưởng, quan điểm, thái độ và tâm trạng của cán bộ, đảng viên, Đảng uỷ đã chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, phân công các đồng chí đảng uỷ viên, bí thư chi bộ kịp thời nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng để tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục; đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống.
Làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng.
Đảng bộ Sở Tư pháp thường xuyên kiện toàn tổ chức của Đảng uỷ, các chi bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng uỷ, mối quan hệ giữa Đảng uỷ với lãnh đạo Sở và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế đề ra bảo đảm sự thống nhất hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc. Sau đó xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Tổ chức kiểm tra, giám sát; phân công các đồng chí cấp ủy theo dõi, đôn đốc các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.
 Đảng uỷ Sở chỉ đạo duy trì và thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Thông báo số 222-TB/TU ngày 20/02/2012 của Tỉnh ủy Thái Bình, đồng thời đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và cấp uỷ cấp trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.
Thực hiện tốt quy chế quản lý đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên; thường xuyên cử cán bộ, đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ để nâng cao trình độ về mọi mặt. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng, Đảng ủy cử nhiều quần chúng ưu tú tham gia các lớp tìm hiểu về đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Trong 5 năm từ 2010-2015 đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 27 quần chúng ưu tú.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đã thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước; đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác cán bộ được triển khai có chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững và chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương và cơ quan; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, gương mẫu về đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.   
Đảng ủy và lãnh đạo Sở đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đầu vào như: vào Đảng, cơ quan, cấp ủy, bố trí làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt... cơ bản nắm vững lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan. Đến nay, chưa có một trường hợp nào vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW, chưa phát hiện trường hợp nào có vấn đề cần xem xét về chính trị và phải xử lý theo quy định.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
 Đảng uỷ Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hàng năm, đồng thời chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát theo chuyên đề của đơn vị mình. Kết quả trong nhiều năm qua, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hàng năm, đạt 100% so với Chương trình và chấp hành tốt chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, Đảng uỷ còn thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.
Đảng uỷ Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc theo Chương trình tự kiểm tra, giám sát hàng năm. Kết quả, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch hàng năm.
Tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể
 Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị được Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy cùng thủ trưởng cơ quan chỉ đạo xây dựng và thường xuyên sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí được giao, công khai minh bạch trong chi tiêu tài chính. Đảng ủy thường xuyên phát động phong trào thi đua, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hoá, đơn vị văn hoá và động viên cán bộ công chức trong toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cũng được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan duy trì thực hiện tốt.
Công tác xây dựng tổ chức đoàn thể được chăm lo thường xuyên. Đảng bộ luôn coi trọng công tác lãnh đạo, củng cố các tổ chức như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh, Chi Hội Luật gia; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hoá. Đảng uỷ phân công các đồng chí đảng ủy viên, lãnh đạo Sở phụ trách từng tổ chức để trực tiếp cùng với trưởng các tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để các tổ chức hoạt động có hiệu quả. Nhiều năm qua, các tổ chức đoàn thể đã giới thiệu cho Đảng những nhân tố tích cực để đào tạo, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận có năng lực phục vụ lâu dài cho Đảng. Kết quả đánh giá hàng năm các tổ chức đều đạt tiêu chuẩn “vững mạnh”, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác khuyến học được quan tâm chỉ đạo, Đảng uỷ thành lập Ban chỉ đạo khuyến học, xây dựng kế hoạch hoạt động, hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Ngành Tư pháp và chuẩn bị vào năm học mới đều tổ chức gặp mặt con cán bộ, công chức, viên chức trao quà, động viên các cháu phấn đấu vươn lên trong học tập rèn luyện để đạt nhiều thành tích.
Công tác xây dựng Đảng những năm qua ở Sở Tư pháp Thái Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, hàng năm Đảng bộ và 100% các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ. Trong những ngày đầu tháng 4/2015 Đảng bộ Sở Tư pháp đã long trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020 bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở, bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên.

Từ những kết quả đó đã khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, là động lực to lớn giúp Đảng bộ Sở khóa mới đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phạm Thị Liễu Lập


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.102
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.531
Năm 2024 : 321.203