A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: 05 năm thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Năm 2015 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30c/2011/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình là cải cách thủ tục hành chính nhằm cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính nhất là thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; đồng thời, kiểm soát các thủ tục hành chính một cách chặt chẽ, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức khác nhau, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân và tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng thủ tục hành chính và giám sát việc thực hiện hành chính, nhằm tạo những điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đứng trước nhiệm vụ quan trọng đó, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và tham mưu của Sở Tư pháp cùng những nỗ lực của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong toàn tỉnh nên công kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động và từng bước đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Tháng 6/2011, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được thành lập theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời, hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thiết lập đến tận các xã, phường, thị trấn và ngày càng được củng cố và phát huy vai trò trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Hiện nay, toàn tỉnh có 344 cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; trong đó, 6 cán bộ của tỉnh, 36 cán bộ tại các sở, ban, ngành, 16 cán bộ tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 286 cán bộ tại các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm.  
Mặc dù, hệ thống cán bộ đầu mối tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, nhưng luôn được duy trì và ngày đang phát huy vai trò trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động có hiệu quả, 5 năm qua, UBND tỉnh ban hành khoảng 500 văn bản các loại nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó có nhiều văn bản có chất lượng đóng vai trò là “xương sống” cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh.
Việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền được tỉnh quan tâm chú trọng. Trong thời gian qua, UBND tỉnh ban hành 81 quyết định công bố thủ tục hành chính với tổng số 2.773 lượt thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực trong tỉnh. Trong đó, công bố mới 874 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 1.168 thủ tục hành chính và bãi bỏ, thay thế 731 thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tỉnh còn phê duyệt Danh mục 31 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh nhằm công bố, công khai tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính cũng như cán bộ, công chức tham chiếu thực hiện.
 Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính, Sở Tư pháp nhập 3.755 hồ sơ, thủ tục hành chính vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia; trong đó đề nghị công khai 1.959 hồ sơ thủ tục hành chính (gồm các thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung), không công khai 1.769 hồ sơ thủ tục hành chính (gồm các hồ sơ thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung, bị thay thế, bãi bỏ). 
Hàng năm Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu lãnh đạo tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, Phòng tập huấn cho 1.200 lượt người. Thời gian đầu triển khai tại tỉnh, cán bộ đầu mối còn bỡ ngỡ, chưa nắm rõ nhiệm vụ cần làm để triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhưng đến nay cơ bản đã nắm rõ và thực hiện có hiệu quả theo đúng chỉ đạo của cấp trên.
Các thủ tục hành chính rườm rà đang là rào cản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, gây khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện được UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đưa ra các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết để thông qua hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính. Từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2014, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa 135 thủ tục, nhóm thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động, Thương binh và xã hội. Riêng năm 2012, tất cả các Sở, ban, ngành rà soát các thủ tục hành chính cấp tỉnh và lập phương án rút ngắn 40% thời gian thực hiện từng thủ tục hành chính. Theo đó, 18 sở, ban, ngành đã tiến hành rà soát, xây dựng phương án cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng số thủ tục được cắt giảm thời giảm là 617/1.012 thủ tục hành chính cấp tỉnh (tính tại thời điểm tháng 7/2012) (đạt 60,9%) với tổng số thời gian được cắt giảm là 3.385 ngày, trung bình mỗi thủ tục cắt giảm được hơn 3 ngày làm việc.
Ngay từ quý I/2015, UBND tỉnh phê duyệt 17 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính có liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và truyền thông, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường nhằm đưa ra các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2015. 
Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính nghiêm túc, tạo thuận lợi cho người dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính có liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp được rà soát, đánh giá rút ngắn thời hạn giải quyết và đưa ra sáng kiến cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh kiêm nhiệm và hay thay đổi do việc luân chuyển cán bộ nên việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác này gặp nhiều trở ngại như việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện chế độ báo cáo, phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Các văn bản của Trung ương có quy định về thủ tục hành chính thường xuyên được sửa đổi, bổ sung nên việc rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh vẫn còn chậm so với quy định nhất, đồng thời gây khó khăn trong việc tổng hợp, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi giải quyết.
Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng có hiệu quả, đi sâu vào bộ máy hành chính nhà nước và cuộc sống của dân, trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, từng bước chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính ở cả 3 cấp chính quyền, thực hiện đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh và triển khai đưa công nghệ thông tin vào trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm hiện đại hóa nền hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, loại bỏ những quy định không còn phù hợp để thủ tục hành chính gọn, nhẹ, được giải quyết nhanh chóng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 Vũ Vượng

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.170
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.599
Năm 2024 : 321.271