A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) đã đi vào cuộc sống

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật.

 

Thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI), công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng coi phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện. Cơ quan Tư pháp đã phát huy vai trò tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều cố gắng, phối hợp với các cấp, các ngành tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân bước đầu đã thực hiện được chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động được một số nguồn lực cho công tác này. 
Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (Viết tắt là Kết luận 04-KL/TW) . Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đã tổ chức hội nghị quán triệt đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố; các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tuyên truyền và kịp thời phản ánh tình hình tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Thực hiện Kết luận 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Ngày 08/8/2011 Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới. Ngày 09/4/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 409/QĐ-TTg về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW,  ngày 04/12/2012 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 04/12/2012 về việc triển khai chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04- KL/TW ngày 19/4/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh các huyện, thành phố đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Việc quán triệt, thực hiện Kết luận 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tạo sự chuyển biến tiến bộ trong nhận thức, hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là các ngành chức năng và đoàn thể, đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cấp uỷ đảng xác định rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chương trình kế hoạch công tác năm, gắn công tác này với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
Sau khi có Kết luận số 04-KL/TW hàng loạt các văn bản được triển khai đồng bộ, kịp thời. UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật như: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế hoạch triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Giám định Tư pháp; Kế hoạch triển khai Luật Hoà giải ở cơ sở; Kế hoạch triển khai Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch triển khai Luật Đất đai; Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường... Các Chương trình, Đề án được triển khai đồng bộ, kịp thời như: Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng chống tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước; Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại một số vùng trọng điểm vi phạm pháp luật, Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”; Kế hoạch thực hiện Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016"; Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016"; Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình giai đoạn 2013 - 2016"; Kế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016"...
Nội dung các văn bản pháp luật phổ biến, giáo dục về cơ bản đã bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập kinh tế quốc tế và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương tập trung giới thiệu các văn bản pháp luật mới được ban hành như: Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Luật Lao động sửa đổi, Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Công đoàn, Luật Giám định Tư pháp, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường...  Ngoài ra để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương còn tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội như: dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, giao thông, môi trường, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tham nhũng... Bên cạnh đó, tùy theo nhiệm vụ đặc thù của từng ngành, các văn bản pháp luật được tập trung tuyên truyền phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Để hưởng ứng các đợt phát động như: ngày Pháp luật Việt Nam, tháng phòng chống ma túy, tháng an toàn giao thông, ngày người cao tuổi, ngày Phụ nữ Việt Nam... tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật phục vụ cho các đợt cao điểm theo từng chủ đề trên, tập trung tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân.
Từ tháng 4/2011 đến nay, các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức gần 40.020 hội nghị tuyên truyền, phổ biến và lớp bồi dưỡng, tập huấn văn bản pháp luật, thu hút 7,2 triệu lượt người. Các ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm cuộc thi dưới các hình thức tổ chức thi viết, thi sân khấu hoá như thi tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật Phòng, chống ma tuý, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Cán bộ công chức, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống tham nhũng... Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được mở rộng, phát triển, hỗ trợ đắc lực cho tổ chức, công dân. Thông qua hoạt động tư vấn, giải thích, hướng dẫn và bào chữa đã chuyển tải cho nhân dân nhiều thông tin pháp luật hữu ích, giúp họ tự bảo vệ quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật. Các câu lạc bộ pháp luật của một số ngành, đoàn thể được thành lập, có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường phổ thông được quan tâm hơn trước, với hình thức đa dạng, phong phú. Số lượng học sinh, sinh viên, giáo viên tham gia nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật tăng. Nhiều trường đã chú trọng lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật với các môn học, thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt đầu tuần, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường trung học phổ thông trong tỉnh có giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.
Thực hiện Kết luận số 04 –KL/TW của Ban Bí thư công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Thu Thuỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 544
Hôm qua : 612
Tháng 03 : 13.967
Năm 2023 : 41.729