A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp: Ban hành kế hoạch PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐT ngày 12/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngày 02/11/2022, Sở Tư­ pháp đã ban hành kế hoạch số 62/KH-STP tuyên truyền, PBGDPL  về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và các năm tiếp theo.

Theo Kế hoạch, tập trung tuyên truyền phổ biến 7 nội dung chủ yếu gồm:

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đó tập trung tuyên truyền những văn bản mới như: Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính chị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng các kết quả nổi bật về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian qua; đặc biệt là kết quả 10 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bài học rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đếntham nhũng, tiêu cực; kết quả xử lý các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các văn bản của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 16/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo về người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 01-KH/BCĐT ngày 12/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo.

 

                                                                                      Hạnh Nga


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.173
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.602
Năm 2024 : 321.274