A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các mặt hoạt động của Chi hội luật gia

Trong 20 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2020 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam (Chỉ thị), được sự quan tâm của Đảng ủy Sở Tư pháp nên các mặt công tác của Chi hội luật gia Sở Tư pháp được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả cao, bám sát nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị đối với công tác luật gia trong tình hình mới. Các luật gia của Chi hội luôn gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng pháp luật, PBGDPL, tư vấn pháp luật...

Đảng ủy Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 56-CT/TW, tạo điều kiện cho các hội viên của chi hội được tiếp cận những thông tin mới, chủ động đề xuất ý kiến và xây dựng chương trình công tác phù hợp; tăng cường định hướng, giao nhiệm vụ cụ thể cho chi hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị… để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị 50-CT/TW, Kết luận 19-KL/TW, Thông báo số 50-TB/TW. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trong đó có đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016”. Để triển khai thực hiện Đề án, Sở Tư pháp phối hợp với  Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Biên giới quốc gia, Luật Bảo vệ môi trường, pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy; phòng chống mua bán người…cho gần 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt của 14 xã, thị trấn ven biển của 02 huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Tổ chức hội nghị tập huấn những nội dung cơ bản của Hiến pháp cho 200 báo cáo viên, tuyên truyền viên các sở, ngành, địa phương; hiệu trưởng, giáo viên giáo dục công dân, giáo dục đạo đức các trường Tiểu học, THCS, THPT; lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng, Phó chủ tịch UBND, cán bộ tư pháp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn khu vực Biên phòng; Chính trị viên phó, Chính trị viên, thuyền trưởng Hải đội 2.

Sở tổ chức hội nghị phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự, pháp luật về phòng chống ma túy, tội phạm … tại các địa bàn trọng điểm như xã Vũ Ninh, Vũ Tây huyện Kiến Xương; Thị trấn Hưng Nhân, xã Tân Lễ huyện Hưng Hà; phường Kỳ Bá Thành phố Thái Bình. Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Giao thông đường bộ tại xã Vũ Bình, Thượng Hiền, Minh Hưng Quang Bình (huyện Kiến Xương); thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải), xã Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ), Phú Lương (Đông Hưng), Thái Tân (Thái Thụy)… Cấp phát văn bản pháp luật mới như Hiến pháp năm 2013, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, Luật Tiếp công dân, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phổ biến GDPL, Luật Xử lý VPHC… cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn; Sổ tay Hòa giải ở cơ sở, Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở cho 2094 tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh.

 Sở Tư pháp còn tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản có liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp, đặc biệt là văn bản có liên quan đến Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 của tỉnh Thái Bình. Các nhiệm vụ như Phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý…luôn được đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng nhu cầu thực tế. Xây dựng các kế hoạch cải cách hành chính thực hiện hằng năm hoặc từng giai đoạn, thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính; tổ chức bộ máy sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, nâng cao năng lực. Triển khai nhiều mô hình, sáng kiến trong cải cách hành chính như: Đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2016: “Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác kiểm soát TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020”, sáng kiến cấp tỉnh thực hiện liên thông các thủ tục hành chính “Cấp phiếu lí lịch Tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam – Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam” và 03 sáng kiến cấp cơ sở gồm giải pháp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tra cứu văn bản QPPL, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về hộ tịch, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh.

Công tác nghiên cứu Đề tài khoa học pháp lý là một lĩnh vực được Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp và Chi hội quan tâm; nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đội ngũ công chức, viên chức và các luật gia. 12 hội viên thuộc Chi hội trực tiếp thực hiện nghiên cứu Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020” (năm 2017), “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình” (năm 2019), “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Tư pháp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025”  (năm 2021). Việc nghiên cứu, thực hiện tốt các Đề tài này đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính nhà nước nói chung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả công tác chuyên môn của ngành Tư pháp; nhận thức những vấn đề hạn chế, bất cập và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Công tác tham gia xây dựng pháp luật được Chi hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các hoạt động chuyên môn của cơ quan như thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL và kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Chi hội đã tham gia tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.  Từ 2011 -2020, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến 1.218 dự thảo văn bản QPPL do các Bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh gửi xin ý kiến; tiếp nhận và tiến hành thẩm định 409 dự thảo văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Các báo cáo thẩm định luôn bảo đảm đúng thời hạn và quy định pháp luật, là cơ sở để HĐND, UBND tỉnh xem xét, ban hành các văn bản QPPL  đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Tiếp nhận và tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 158 văn bản QPPL do HĐN, UBND các huyện, thành phố ban hành; phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra 393 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Qua kiểm tra phát hiện 11 văn bản có nội dung trái pháp luật, 02 văn bản có nội dung sai sót về thể thức, đã phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh xử lý xong các văn bản sai sót.

Hoạt động trợ giúp pháp lý đã giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh từ 01/01/1999 đến 31/5/2021 đã thực hiện trợ giúp pháp lý 20.528 vụ việc, trong đó trợ giúp cho người nghèo 5.990 vụ việc.

Trong thời gian tới, Chi hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; củng cố phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, vị thế, vai trò của Chi hội, tạo điều kiện cho các hội viên phát huy tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; tuyên truyền, PBGDPL.

 

                                                                                    Hạnh Nga


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 91
Hôm qua : 839
Tháng 01 : 21.986
Năm 2022 : 21.986