Giới thiệu Hội đồng 

 
 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh (PBGDPL) là tổ chức phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì hoạt động phối hợp của các cơ quan Nhà nước với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.