Thông tin người phát ngôn của Sở Tư pháp:

Họ và tên: Trần Hữu Hiệp

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0852568889