A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số109/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thái Bình để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.

Theo Kế hoạch được ban hành, bao gồm các nội dung hoạt động cụ thể như sau:

Kiện toàn tổ chức bộ máy: Các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí, phân công cán bộ, công chức làm công tác pháp chế (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao năng lực cho người làm công tác pháp chế: Các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo tăng cường hiệu quả hoạt động pháp chế, cử người làm công tác pháp chế tham dự đầy đủ, có hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người làm công tác pháp chế thực hiện tốt nhiệm vụ;

Sở Tư pháp tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế: Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý: Công tác pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Trên cơ sở các nội dung thực hiện tại Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị mình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu và gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế định kỳ hoặc theo yêu cầu về Sở Tư pháp.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác pháp chế theo quy định./.

Thu Quỳnh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 324
Hôm qua : 1.922
Tháng 05 : 40.847
Năm 2024 : 212.474